Nowości
 • Nowy FiQs 11.0

  2013-02-25

  Nasz flagowy, podstawowy produkt w nowej wersji 2016! Opcje 1xWAN, 2xWAN i 4xWAN. Wysoka wydajność, ogromne możliwości konfiguracji, przejrzysty panel administracyjny, szczegółowa instrukcja, automatyczny backup konfiguracji. Brak ograniczeń ilości klientów i interfejsów LAN...

 • BEZPŁATNE SZKOLENIA

  2013-02-24

  Zapisz się na darmowy kurs dla administratorów. Podstawowa, praktyczna wiedza wraz z przykładami zastosowań w Twojej skrzynce pocztowej. Zarejestruj się teraz i dołącz do licznego grona naszych studentów!

Baza wiedzy
Dowiedz się więcej
Firewall & QoS v 12.0

Firewall & Qos v 10.0

Firewall & QoS v 12.0
W przyjaznej formie dostarczamy wszystko, co niezbędne do prawidłowego podziału łącza internetowego, logowania ruchu i monitorowania aktywności użytkowników w Twojej sieci.
Referencje

Regulamin sklepu internetowego www.intrux.pl

jesteś na stronie: intrux.pl > Regulamin

Regulamin archiwalny dla umów sprzedaży zawartych do dn. 24.12.2014r. >>>

 

I.        Postanowienia ogólne

II.        Definicje

III.        Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV.        Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V.        Warunki zawierania umów sprzedaży

VI.        Sposoby płatności

VII.        Koszt, termin i sposoby dostawy 

VIII.        Gwarancja produktu

IX.        Tryb postępowania reklamacyjnego

X.        Prawo odstąpienia od umowy

XI.        Własność intelektualna

XII.        Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

XIII.        Postanowienia końcowe

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.intrux.pl prowadzony jest przez Grzegorza Lewandowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo InformatyczneINTRUX Grzegorz Lewandowski, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Szydłowo 86, 64-930 Szydłowo, NIP: 7641721547, REGON: 570337212, adres poczty elektronicznej (e-mail): intrux@intrux.pl, tel. 507 80 86 86

2.    Sklep Internetowy www.intrux.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

3.    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.intrux.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego

4.    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.intrux.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

5.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia

6.    Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet

7.    Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe bądź używane, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8.    Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.intrux.pl/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.intrux.pl/ użyte są w celach informacyjnych.

9.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II DEFINICJE

1.    DZIEŃ ROBOCZYjeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.    FORMULARZ REJESTRACJIformularz dostępny na stronie internetowej www.intrux.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIAformularz dostępny na stronie internetowej www.intrux.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4.    KONSUMENTosoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.    KLIENTUsługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.    KONTOoznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

8.    SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.intrux.pl

9.    SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Grzegorz Lewandowski wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Informatyczne INTRUX Grzegorz Lewandowski, Szydłowo 86, 64-930 Szydłowo, NIP: 7641721547, REGON: 570337212.

10.  PRODUKTdostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11.  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12.  USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14.  NEWSLETTERusługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

15.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

16.  STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe statusy: przyjęto, oczekujemy na wpłatę, trwa realizacja, wysłano.

 

III RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

1.1.  zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

1.2.  prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

1.3.  korzystanie z Newslettera.

2.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.    Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

2.1.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.2.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.3.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

3.1.  Komputer z dostępem do Internetu.

3.2.  Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.  Przeglądarka internetowa.

3.4.  Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.5.  Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

4.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

3.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.    Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

5.    W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

6.    Zamówienia można składać: 

6.1.  poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.intrux.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

6.2.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres intrux@intrux.pl

6.3.  telefonicznie pod numerem 67 350 53 67 lub 507 80 86 86

7.    Zawarcie Umowy Sprzedaży.

7.1.  Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.

7.2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

-  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

-  oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

-  pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

-  niniejszy Regulamin.

7.3.  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7.2 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

9.    Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole „Faktura VAT” i wypełnić wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.

 

VI SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

1.1.  Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem

1.2.  Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
84 1140 2004 0000 3702 3209 4676 (mBank) Przedsiębiorstwo Informatyczne INTRUX Grzegorz Lewandowski, Szydłowo 86, 64-930 Szydłowo, NIP: 7641721547, REGON: 570337212. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr ....."

1.3.  Płatność przy odbiorze osobistym

2.    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

3.    W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.    W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

VII KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1.    Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2.    Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD.

3.    Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: Szydłowo 86, 64-930 Szydłowo

4.    Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

4.1.  Czas kompletowania Produktu, wynosi od 2 do 7 Dni Roboczych.

4.2.  Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 2 Dni Roboczych.

 

VIII GWARANCJA PRODUKTU

1.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta lub INTRUX (Sprzedawcy), obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.    Okres gwarancji producenta, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi od 6 do 36 miesięcy i jest liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 

IX TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO 

1.    Reklamacje z tytułu rękojmi:

1.1.  Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne Produktu, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.2.  Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: intrux@intrux.pl

1.3.  Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Szydłowo 86, 64-930 Szydłowo

1.4.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 

2.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

2.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: intrux@intrux.pl

2.2.  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.3.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

X PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1.    Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

2.    W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie.

4.    Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: Szydłowo 86, 64-930 Szydłowo.

5.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.    Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. 

7.    Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8.    Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie. 

9.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym


XI  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.intrux.pl, z wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 8 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Grzegorza Lewandowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Informatyczne INTRUX Grzegorz Lewandowski, Szydłowo 86, 64-930 Szydłowo, NIP: 7641721547, REGON: 570337212. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.intrux.pl, bez zgody Usługodawcy.

2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.intrux.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

XII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1.    W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami

2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy

3.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży

4.    Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki

5.    W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika

6.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.    Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3.    Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.    Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

5.    Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Druk reklamacji lub odstąpienia od umowy (PDF)

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Subskrypcja
Dodaj swój adres do newslettera

Adres stopka

logo stopka

INTRUX, Grzegorz Lewandowski

Szydłowo 86

64-930 Szydłowo

woj. wielkopolskie

Copyright © 2003-2018 INTRUX, E-MAIL: INTRUX@INTRUX.PL, INFOLINIA: 507 80 86 86